LOADING

Bemiddeling in familiezaken

Gelijk halen


Wanneer er een conflict ontstaat dan wil men soms al heel snel de zaak voor de rechtbank brengen om zijn gelijk te kunnen halen. Heel dikwijls worden daarbij argumenten gebruikt die niet zo zeer met de grond van de zaak te maken hebben en alleen aangehaald worden om de tegenpartij te laten voelen wie de sterkste is. Het komt daarbij meermaals voor dat een procedure u zo boven het hoofd groeit dat u er helemaal geen vat meer op heeft. In sommige gevallen kan het bovendien ook wel eens gebeuren dat de uitspraak van de rechtbank helemaal niet in uw voordeel is en u zelfs als morele verliezer uit de strijd komt.

Vooral in emotioneel geladen conflicten is het daarom heel dikwijls aangewezen om een andere weg te kiezen: Bemiddelen

bemiddeling
Als bemiddelaar in familiezaken kunnen wij u daarbij helpen. In elke menselijke relatie is het de moeite waard om communicatie te bevorderen en op die wijze te zoenen naar een oplossing voor uw geschil. Vooral in een procedure echtscheiding ligt een dergelijke bemiddeling voor de hand. Immers stilaan ontstaat een tendens waarbij men ervan overtuigd raakt dat een echtscheiding moet kunnen zonder al te veel brokken, zonder al te veel moeilijkheden en vooral zonder al te veel nadeel voor de kinderen. Wanneer u beslist samen aan een dergelijke echtscheidingsprocedure te werken kan u ons contacteren. Wij zijn is immers speciaal opgeleid om te bemiddelen in familiezaken. Wij bekijken samen met u de diverse elementen die bij een echtscheiding volgens de wet moeten geregeld worden. We gaan er daarbij van uit dat beide partners een gezamenlijk belang hebben, namelijk de relatie te beëindigen op een wijze die door beiden als juist wordt ervaren.

Gesprekken
In een aantal gesprekken overlopen wij samen met beide partijen alle elementen die nodig aan bod moeten komen. In alle gevallen trachten wij samen met u te zoeken naar alternatieven en oplossingen die veelal niet voorhanden zijn in een gerechtelijke procedure. Uiteindelijke trachten wij met u en uw partner een akkoord uit te werken dat vervolgens aan de rechtbank wordt voorgelegd.

Voordelen
Waar u een gerechtelijke procedure soms gedwongen ondergaat, gebeurt een scheidingsbemiddeling ‘op maat’. Niet de schuldvraag primeert, maar de zoektocht naar oplossingen en de uitbouw van een verdere toekomst. Zo zorgen wij er in de eerste plaats voor dat – zeker in het belang van de kinderen – een dialoog open blijft, een later gesprek tussen u en uw ex-partner steeds kan worden verder gezet. Via een scheidingsbemiddeling beogen wij voor alle partijen een aanvaardbare en menselijke oplossing. De partijen blijven centraal staan in het hele gebeuren en in tegenstelling tot wat dikwijls in een gerechtelijke procedure gebeurt…. Niets wordt beslist buiten uw eigen inspraak. De bemiddeling in familiezaken heeft uiteindelijk als belangrijk resultaat heeft dat elk geschil in het algemeen en een echtscheiding in het bijzonder door alle partijen op een menselijke wijze kan worden verwerkt.

Géén echtscheiding
Ook in heel wat andere menselijke conflicten kan een bemiddeling redding brengen. In zeer vele gevallen is het emotioneel ondenkbaar om een conflict ouder-kind voor de rechtbank ‘uit te vechten’. Bovendien is het duidelijk dat een rechtbank heel dikwijls boven uw hoofd en beslissing zal nemen, en daarbij niet altijd rekening zal houden met de diep menselijke onderliggende problemen. Wij zullen in alle gevallen rekening houden met het geheel van de feiten; ook die feiten die juridisch geen rol spelen. Daarbij zal de communicatie tussen partijen bevorderd worden en zullen wij als bemiddelaar met alle conflicterende partijen een oplossing uitwerken die voor iedereen eerlijk en aanvaardbaar lijkt. Niet het verleden is daarbij centraal, maar de toekomst en de blijvende relatie.