LOADING
Successierechten ...

Het wordt maar al te vaak herhaald… men krijgt niets voor niets...

Wanneer u een erfenis ontvangt, houdt u er best rekening mee dat u misschien een gedeelte van wat u krijgt meteen moet afstaan als erfenisrechten…
Hoeveel men betaalt, hangt af van de grootte van de erfenis en de graad van (bloed)verwantschap. Als u onderstaande tabellen even doorneemt zal u snel merken dat het heel belangrijk kan zijn VOORAF uw voorzorgen te nemen.  Wij noemen dit SUCCESSIEPLANNING.....  als u daaraan denkt, bent u best ons te contaceren voor een verder gesprek zodat we samen met u kunnen uitzoeken wat u kan doen en welke maatregelen u best neemt om uw vermogen aan uw geliefden over te maken zonder dat u al te veel belastingen betaalt....
 
Het tarief van de successierechten in het Vlaams Gewest bedraagt:

TABEL 1 : Tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwoonden

Schijf
Tarief
Totaal bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten
Tot 49578,7 €
3 %
-
Van 49578,7 € tot 247893,52 €
9 %
1487,36 €
Boven 247893,52 €
27%
19335,69 €

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder samenwonenden verstaan:
1° de persoon, die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, overeenkomstig de bepalingen van boek III, titel V bis van het Burgerlijk Wetboek, met de erflater samenwoont;
of
2° de persoon of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, ten minste één jaar ononderbroken met de erflater samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren. Deze voorwaarden worden geacht ook vervuld te zijn indien het samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding met de erflater, aansluitend op de bedoelde periode van één jaar tot op de dag van het overlijden, ingevolge overmacht onmogelijk is geworden. Een uittreksel uit het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in van een ononderbroken samenwoning en van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.

TABEL 2 : Tarief tussen broers en zusters

Schijf
Tarief
Totaal bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten
Tot 74368,06 €
30 %
-
Van 74368,06 € tot 123946,76 €
55 %
22310,42 €
Boven 123946,76 €
65 %
49578,7 €

TABEL 3 : Tarief tussen anderen (ooms, tantes, neven, nichten, erfgenamen buiten de familie)

Schijf
Tarief
Totaal bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten
Tot 74368,06 €
45 %
-
Van 74368,06 € tot 123946,76 €
55 %
33465,63 €
Boven 123946,76 €
65 %
60733,91 €

  • Let op:
Opdat ongehuwd samenwonenden van elkaar zouden erven is vereist dat zij een testament maken, zoniet gaan de goederen van de eerststervende naar zijn wettelijke erfgenamen, dit zijn de bloedverwanten tot in de vierde graad. Als zij zo’n testament opstellen , moeten zij rekening houden met het volgende. Vooreerst kunnen zij via testament niet onbeperkt beschikken over hun goederen. De zogenoemde reservataire erfgenamen (kinderen, ouders en eventueel een echtgenoot waarvan diegene die met iemand anders samenwoont nog niet gescheiden is) hebben op een deel van de nalatenschap rechten die hun niet ontnomen kunnen worden.