LOADING
Algemene voorwaardenDe overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt start zodra de advocaat de hem gegeven opdracht aanvat.

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen.

De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

Om de betaling van de uiteindelijke kostenstaat te spreiden, worden regelmatig aan de cliënt voorschotten (provisies) gevraagd. Eveneens kunnen er in functie van de aard, omvang of duurtijd van de zaak, tussentijdse erelonen en kostenstaten worden opgemaakt. Net zoals de kosten- en ereloonstaten die de afrekening bevatten, zijn ook provisienota's betaalbaar binnen de maand na ontvangst ervan.


Na het verstrijken van deze termijn wordt, conform de Wet van 2 augustus 2002 mbt tot de bestrijding van de betalingsachterstand de staat verhoogd met een verwijlintrest van 1% per begonnen maand én met een forfetair schadebeding van 10% met een minimum van 200,00€ en een max van 2000,00€.

IIndien een provisionele of tussentijdse nota nota op niet termijn betaald is, worden in het dossier alle werkzaamheden stopgezet tot na de aanzuiverring van het openstaand saldo.

IIn het geval van professionele fouten is elke aansprakelijkheid van de advocaten van Advocatenkantoor André Van der Elst per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald.

Procedurieel zijn de Rechtbanken van de plaats waar het kantoor gelegen is, bevoegd.