LOADING
Tarieven erelonen


Het ereloon of honorarium vergoedt de prestaties die door de advocaat worden geleverd.

Voor een inleidende consultatie (eerste raad) volgen wij de richtlijnen van de Vlaamse Orde van Advocaten en hanteren het togatarief, met name een consultatie van een half uur. Voor het overige wordt op ons kantoor in principe een basisuurloon gehanteerd dat varieert naar gelang de zaak van 100,00€ tot 135,00€ (*) en dit eveneens conform de reglementering van de Vlaamse Orde der Advocaten, zoals uiteengezet in haar aanbevelingen.

(*) sinds 01-01-2014 is een advocaat BTW-plichtig. Dwz dat op het totaalbedrag van de erelonen bijkomend 21% moet worden aangerekend die de advocaat dient te storten aan de overheid.

Dit bedrag wordt bij de eerste consultatie met de cliënt afgesproken en hangt af van het feit of de te behandelen zaak tot de algemene rechtspraktijk behoort dan wel of het een eerder gespecialiseerde materie betreft. ook de ingewikkeldheid en de aard van de zaak, haar belang, de hoogdringendheid en het bekomen resultaat kunnen een rol spelen.

In België werken we niet volgens het systeem van "no cure, no pay". Wat echter wel mogelijk is, is dat in concrete zaken, zoals bijvoorbeeld inzake schade uit een verkeersongeval, er een afspraak wordt gemaakt waarbij het ereloon bestaat uit een percentage van de uitkering. Er kunnen ook afspraken worden gemaakt dat de erelonen procentueel worden berekend op een toegewezen deel van de vordering of op het afgewezen deel als men verweerder is. Ook dit is in overeenstemming met de reglementen van de Orde, die dit als een uitzondering heeft opgenomen.

In specifieke gevallen (invorderingen/incasso's of bv bij abonnementen.) kunnen afwijkende basisuurtarieven worden gehanteerd.

Het ereloon wordt berekend op grond van de effectief gepresteerde of 'aanrekenbare' uren. Dit zijn de uren waarbinnen uitsluitend voor dit bepaald dossier wordt gewerkt. Daarin zijn onder meer begrepen de tijd besteed aan de consultaties met de cliënt, besprekingen met andere partijen of hun advocaat, het bestuderen van het dossier en het opstellen van besluiten. Ook de verplaatsing naar en het aanwezig zijn op de Rechtbank voor besprekingen, pleidooien of andere tussenkomsten horen daarbij.

In het basisuurtarief verrekenen wij zoals voorzien ook de uren die niet specifiek aanwijsbaar zijn, doch die de advocaat moet maken om zijn beroep uit te oefenen. bv uren besteed aan het volgen van bijscholing, het organiseren en bijhouden van electronische databases.

Ook een aantal kosten worden verrekend via dit basisuurtarief. Het betreft hier de kosten die niet onmiddellijk toegerekend kunnen worden aan een of ander specifiek dossier maar onder meer betrekking hebben op de huur van de kantoren of onroerende voorheffing en de intresten van de hypotheek, verbruik van gas-, water en elektriciteit, onderhoudskosten, herstellingen, verzekeringen, bibliotheekkosten, beroepsopleiding, beroepsbijdragen, boekhoudkosten, aankoop en onderhoud kantoormeubilair, informatica- en communicatieapparatuur, representatiekosten, drukwerk, beroepskledij, lonen en sociale lasten met betrekking tot het personeel, etc.


Heeft u verdere vragen of wil u wat meer uitleg, mail ons : info@vdelst.be