LOADING
Bewindvoeringen

Omgaan met geld wordt moeilijk

Bijna iedereen kent wel in zijn omgeving iemand die niet meer in staat is op een behoorlijke manier zijn geld en bezittingen te beheren: demente bejaarden, mentaal gehandicapten, comateuze patiënten, maar ook zware alcoholisten en verslaafden, zelfs personen met een onweerstaanbare koopdrift. Mensen die het echt niet meer aankunnen op een behoorlijke wijze hun patrimonium te beheren en daardoor het slachtoffer dreigen te worden van hun eigen zwakte… of misschien wel de ‘sterkte’ van anderen.

Bewindvoerder
fotobewindvoering
Vroeger voorzag de wet enkel een bescherming voor krankzinnigen, maar sedert 1991 kunnen alle meerderjarige personen die niet meer in staat zijn hetzij tijdelijk, hetzij definitief hun vermogen te beheren wegens ziekte (fysisch of psychisch) en ongeacht of zij thuis verpleegd worden dan wel opgenomen zijn in een ziekenhuis of een instelling gebruik maken van deze beschermingsmaatregel. Indien u bescherming nodig hebt, of iemand kent die in dat geval is, zullen wij samen met u de mogelijkheden bespreken en eventueel bij de vrederechter een aanvraag tot aanstelling van een bewindvoerder indienen. De door de vrederechter aangestelde bewindvoerder (dit kan een familielid zijn of een advocaat) vertegenwoordigt de beschermende persoon en beheert diens goederen zoals hij zijn eigen goederen zou beheren en handelt in het uitsluitend belang van de beschermde persoon. Bovendien zal de bewindvoerder regelmatig verslag van zijn activiteiten moeten uitbrengen aan de Vrederechter die trouwens ook de controle uitoefent op het gevoerde beheer.