LOADING
Schuldbemiddelingen

Iedereen die geen handelaar is...


en door ‘omstandigheden’ in een financiële uitzichtloze situatie is verzeild geraakt kan aanspraak maken op een collectieve schuldenregenling. Of, anders gezegd de wet op de collectieve schulden- regeling is een soort faillissementswet voor de niet-handelaar. Uitgangspunt van deze wet ze is vooreerst het principe dat alle schuldeisers recht hebben op een integrale terugbetaling van de schuld maar tegelijkertijd ook het besef dat men een schuldenaar die niets heeft ook niet kan verplichten iets te betalen. "Een kei kan men het vel niet afstropen", zoals wordt gezegd in de volksmond. Men stelde ook vast dat de uitvoering van vonnissen vaak slecht georganiseerd is zodat elke schuldeiser uitvoert en kosten maakt met als gevolg dat de schuldenaar uiteindelijk voornamelijk kosten en interesten terugbetaalt zonder aan de hoofdsom te raken.

schuldbemiddeling
De schuldeiser maakt vaak kosten zonder garantie voor enige recuperatie ervan. Daarnaast is er de sociologische vaststelling dat een aantal schuldenaars de moed niet meer hebben om deel te nemen aan het economisch leven omdat elke inspanning die zij leveren vaak wordt afgestraft door een bijkomend beslag. Het feit dat deze schuldenaars niet meer de moed hebben om iets te veranderen aan hun situatie is uiteindelijk ook nadelig voor de schuldeisers en voor de gehele economie. Vandaar dat men nu geoordeeld heeft dat een aantal van de schuldenaars, namelijk diegenen die in aanmerking komen voor een collectieve schuldenregeling, recht hebben op "a fresh start", dit naar Amerikaans model. Dit wil zeggen dat die schuldenaars, voor wie de toestand op dit ogenblik hopeloos is, de kans moeten krijgen om het einde van de tunnel te zien en dit met de hulp van de schuldbemiddelaar.

Denkt u in aanmerking te komen voor deze procedure, dan kan u best met ons kantoor contact nemen. Wij analyseren samen met u uw financiële positie en indien u voor deze procedure in aanmerking komt, zorgen we er voor dat in overleg met uzelf een verzoekschrift wordt neergelegd bij de beslagrechter

Deurwaarders, beslag en openbare verkoop…
Zodra de beslagrechter het verzoek toelaatbaar verklaart worden alle middelen van tenuitvoerlegging die strekken tot betaling van geldsommen geschorst. Dit betekent dat er geen uitvoerende beslagen meer gelegd worden, er kan geen loonsoverdracht meer betekend worden en er kan niet worden overgegaan tot de openbare verkoop van uw woning.

Intresten
De beschikking van toelaatbaarverklaring heeft ook de opschorting van de loop der interesten tot gevolg. Er wordt als het ware een "moratorium" opgelegd. Samen met U en in overleg met de verschillende schuldeisers zal de aangestelde bemiddelaar pogen een minnelijke regeling op te stellen zodat u langzaam maar zeker uw schulden op een behoorlijke manier kan terugbetalen. In vele gevallen wordt u daarbij een deel ervan kwijtgescholden.