LOADING
Kostenstructuur

Rechtstreekse kantoorkosten ...

Hoeveel zal u nu uiteindelijk betalen aan uw advocaat?

Er bestaan in België geen vaste tarieven welke bepalen hoeveel een advocaat aan zijn cliënt zal aanrekenen. Door het groot aantal verschillende zaken waarmee men geconfronteerd wordt is het uiteraard onmogelijk om een vaste kostentabel op te stellen en bovendien is het vaak ook zo dat dossiers die ogenschijnlijk dezelfde zijn een totaal andere aanpak kunnen vereisen of bepaalde elementen bevatten die de zaak eenvoudiger of complexer maken - meer of minder werkuren eisen. Het is duidelijk dat al die elementen een rol zullen spelen in het bepalen van het ereloon dat wij u zullen aanrekenen

Eerste Raad
Soms hoeft dat niet zo heel veel te zijn. Een eerste advies waarbij u heel wat raad kan worden gegeven om problemen te voorkomen of op te lossen, wordt u in principe aangerekend tegen een forfaitair tarief van 30euro. Tijdens dit gesprek wordt gepeild naar de mogelijkheden in conflicthantering en wordt u duidelijk advies gegeven over de verschillende mogelijkheden die u als rechtzoekende beschikbaar heeft. Heeft u toch nog verdere tussenkomst nodig van uw raadsman dan zal de vergoeding die u moet betalen worden berekend op basis van honoraria, kantoorkosten en gerechtskosten.
 
Ereloon
euro
De honoraria of de erelonen omvatten een vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat en worden in ons kantoor berekend op basis van een uurtarief. Het basisuurtarief varieert uiteraard naar gelang de belangrijkheid, de dringendheid, moeilijkheid en de complexiteit van een zaak en wordt in vele gevallen zoals het gerechtelijk wetboek dit voorgeschreven heeft ook aangepast aan de draagkracht, de financiële toestand van u zelf. De advocatuur is daarbij de enige beroepsgroep welke zijn tussenkomst afhankelijk kan stellen van het inkomen dat u zelf geniet. Bij een eerste gesprek wordt u duidelijke informatie daaromtrent gegeven.

kantoorkosten
De kantoorkosten bestaan uit enerzijds kosten welke aan één bepaald dossier kunnen worden toegeschreven zoals dactylografie, fax, telefoon of kosten voor verplaatsing terwijl ook een aantal algemene kosten kunnen worden aangerekend. Hier bekijken we de kosten voor het huren van het kantoor, de informaticavoorzieningen, de abonnementen op diverse wetboeken de studiedagen die wij of de medewerkers dienen te volgen of aansluiting op juridische databanken. Deze kosten worden naargelang het dossier aangerekend op basis van een algemene forfait te verdelen over alle dossiers welke op jaarbasis worden verwerkt.

Gerechtskosten
Tenslotte zijn er ook een aantal gerechtskosten waar u rekening moet mee houden. Dit zijn uitgaven zoals griffierechten, kosten voor gerechtsdeurwaarders, voor afschriften welke op de rechtbank moeten worden aangevraagd. Heel wat van deze gerechtskosten zijn terugvorderbaar op de verliezende partij.

Wie betaalt uw advocaat?
In bepaalde gevallen kost uw advocaat u niets. Zo zal bijvoorbeeld uw verzekeraar instaan voor de betaling van uw advocaat indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten. Heeft u een heel laag inkomen dan is het heel goed mogelijk dat u ons zelfs niet hoeft te betalen of slechts een klein gedeelte van wat hij anders zou aanrekenen. In heel wat gevallen kan u beroep doen op gratis rechtshulp of zullen wij onze aan te rekenen erelonen beperken tot een uiterst minimum dat vooraf met u wordt besproken.

Moet ik alles in een keer betalen?
In de meeste gevallen is het gebruikelijk dat u vooraf een voorschot betaalt. Daarmee betalen wij de kosten die noodzakelijk aan de deurwaarder of de Rechtbank moeten worden voorgeschoten voor het voeren van een procedure. Vervolgens is het zeer goed mogelijk dat u samen met ons een betalingsplan afspreekt en dat u op bepaalde tijdstippen (al dan niet maandelijks) een klein bedrag betaalt zodat geleidelijk aan een budget voor de toekomstige kostenstaat wordt opgebouwd. In elk geval kan u steeds de verdere evolutie van de kosten in een dossier met ons bespreken en controleren of u binnen uw beschikbaar budget blijft.

Een advocaat zonder te betalen?
Heeft u een heel laag inkomen, dan kan u geheel gratis genieten van de rechtsbijstand die wij leveren. De kosten en erelonen, en zelfs heel wat gerechtskosten kunnen voor u betaald worden via de juridische tweedelijnsbijstand: het vroegere pro-deo systeem.

Pro-deo?
Indien u daarover twijfels heeft of eigenlijk zou willen uitzoeken of u al dan niet recht heeft op deze gratis bijstand, dan volstaat het ons te contacteren en we zullen samen met u bekijken in welke gevallen u al dan niet van kosteloze rechtspleging of bijstand kan genieten.

Kan ik eisen dat de verliezer mijn advocaat betaalt?
Neen in principe dient iedere procesvoerende partij zijn eigen advocaat te betalen. Er zijn echter tendensen om bij een vordering in schadevergoeding niet allen de onmiddellijk geleden schade te laten recupereren, maar ook de erelonen van advocaten en technische raadslieden. We zijn echter nog helemaal niet zo ver. De wetgever voorziet wel in een (kleine) vergoeding voor rechtspleging die de verliezende partij aan de gelijkkrijgende partij zal moeten betalen. (rechtsplegingsvergoeding)

Heeft u verdere vragen of wil u wat meer uitleg, mail ons : info@vdelst.be