LOADING
Kostenstructuur

Rechtstreekse kantoorkosten ...

Hoeveel zal u nu uiteindelijk betalen aan uw advocaat?

De kosten voor onze tussenkomst worden berekend op basis van erelonen, kantoorkosten en gerechtskosten.
 
Ereloon
euro
De honoraria of de erelonen omvatten een vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat en worden in ons kantoor berekend op basis van een uurtarief. Het basisuurtarief varieert uiteraard naar gelang de belangrijkheid, de dringendheid, moeilijkheid en de complexiteit van een zaak en wordt in vele gevallen zoals het gerechtelijk wetboek dit voorgeschreven heeft ook aangepast aan de draagkracht, de financiële toestand van u zelf. De advocatuur is daarbij de enige beroepsgroep welke zijn tussenkomst afhankelijk kan stellen van het inkomen dat u zelf geniet. Bij een eerste gesprek wordt u duidelijke informatie daaromtrent gegeven.

kantoorkosten
De kantoorkosten bestaan uit enerzijds kosten welke aan één bepaald dossier kunnen worden toegeschreven zoals dactylografie, fax, telefoon of kosten voor verplaatsing terwijl ook een aantal algemene kosten (die moeten verdeeld worden over alle dossier samen) kunnen worden aangerekend. Hier bekijken we de kosten voor het huren van het kantoor, de informaticavoorzieningen, de abonnementen op diverse wetboeken de studiedagen die wij of de medewerkers dienen te volgen of aansluiting op juridische databanken. Deze kosten worden naargelang het dossier aangerekend op basis van een algemene forfait te verdelen over alle dossiers welke op jaarbasis worden verwerkt.

Gerechtskosten
Tenslotte zijn er ook een aantal gerechtskosten waar u rekening moet mee houden. Dit zijn uitgaven zoals griffierechten, kosten voor gerechtsdeurwaarders, voor afschriften welke op de rechtbank moeten worden aangevraagd. Heel wat van deze gerechtskosten zijn terugvorderbaar op de verliezende partij.

Moet ik alles in een keer betalen?
Het is gebruikelijk dat u vooraf een voorschot betaalt. Daarmee betalen wij de kosten die noodzakelijk aan de deurwaarder of de Rechtbank moeten worden voorgeschoten voor het voeren van een procedure. Ook maken wij volgens afspraak regelmatig tussentijdse afrekeningen of is het zeer goed mogelijk dat u samen met ons een betalingsplan afspreekt en dat u op bepaalde tijdstippen (al dan niet maandelijks) een klein bedrag betaalt zodat geleidelijk aan een budget voor de toekomstige kostenstaat wordt opgebouwd. In elk geval kan u steeds de verdere evolutie van de kosten in een dossier met ons bespreken en controleren of u binnen uw beschikbaar budget blijft.

Kan ik eisen dat de verliezer mijn advocaat betaalt?
Neen in principe dient iedere procesvoerende partij zijn eigen advocaat te betalen. Er zijn echter tendensen om bij een vordering in schadevergoeding niet alleen de onmiddellijk geleden schade te laten recupereren, maar ook de erelonen van advocaten en technische raadslieden. De Belgische wetgever is echter nog helemaal niet zo ver. De wet voorziet wel in een (kleine) vergoeding voor rechtspleging die de verliezende partij aan de gelijkkrijgende partij zal moeten betalen. (rechtsplegingsvergoeding)

Een advocaat zonder te betalen?
In bepaalde gevallen kost uw advocaat u niets. Zo zal bijvoorbeeld uw verzekeraar instaan voor de betaling van uw advocaat indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten. Heeft u een heel laag inkomen dan is het heel goed mogelijk dat u ons zelfs niet hoeft te betalen. In heel wat gevallen kan u beroep doen op gratis rechtshulp, het zogenoemde PRO DEO systeem. We bekijken dat samen bij het opstarten van een dossier.

Heeft u verdere vragen of wil u wat meer uitleg, mail ons : info@vdelst.be